Skip to main content

RWE dient principeverzoek in voor windpark Gelderse Waard |

RWE wil samen met de gemeente Heusden, bewoners, omwonenden van het plangebied en andere belanghebbenden de invulling van het verzoek verder uitwerken. De planlokatie is gelegen in Hedikhuizen ten Noorden van Haarsteeg en Vlijmen.

Het beoogde windpark kan bestaan uit vier moderne windturbines. Aan het College van Burgemeester en Wethouders is gevraagd om medewerking te verlenen aan de ruimtelijke procedure en zo mogelijk regie te voeren in het participatieproces.

Omdat RWE voorop wil lopen met de participatie-aanpak in het kader van de nieuwe Omgevingswet wordt de lokale gemeenschap nadrukkelijk gevraagd mee te doen en mee te denken om zo lokaal de energietransitie vorm te geven.