Skip to main content

Vragen en antwoorden

Overzicht meestgestelde vragen en antwoorden

Hoe is het idee voor een windpark ontstaan?

Om klimaatverandering tegen te gaan is een duurzame energievoorziening nodig. De gemeente Heusden is deelnemer in de Regionale Energie-en Klimaat Strategie (REKS) Hart van Brabant. Daarin is het noordelijk deel van de regio aangewezen voor de realisatie van 20 windturbines. In het oostelijk deel van dit cluster, waartoe het plangebied van dit initiatief behoort, wordt voorzien in een combinatie van een zon-en windenergie (energiehub).

 

In de gemeentelijke Ambitiekaart Energie is de opgave voor de gemeente Heusden gezet op 220 GWh voor de combinatie van zon- en windenergie. Op dit moment is windenergie de meest efficiënte vorm van duurzame energieproductie. Met ons project kan ruim 80 GWh van de beoogde 220 GWh aan groene stroom geproduceerd worden.

Waar komen de windturbines te staan?

Het plangebied ligt ongeveer in de zone tussen de gemeentegrens van ’s-Hertogenbosch in het oosten, de Bokhovenseweg in het noorden, de Hedikhuizense Maas in het westen en de Buitenwaardeweg in het zuiden. Vanouds is het een nat en open gebied onder invloed van de rivier de Maas. In de huidige situatie zijn de polders in gebruik als agrarisch gebied. RWE wil samen met de gemeente Heusden, bewoners, omwonenden van het plangebied en andere belanghebbenden de invulling van het plan verder uitwerken.

Waarom is er voor deze plek gekozen?

In mei 2020 heeft de gemeente Heusden de ‘Kadernotitie windenergie” aangenomen. Dit is een visie op (grootschalige) opwekking van windenergie in de gemeente Heusden. Deze notitie is tot stand gekomen in samenwerking met duurzaamheidspartners en betrokken inwoners en beschrijft de mogelijkheden die er zijn voor windenergie in de gemeente en onder welke voorwaarden. Mede op basis van deze notitie is de keuze voor het plangebied met 4 windturbines ontstaan. 

Uit hoeveel windturbines bestaat windpark De Gelderse Waard?

Het initiatief voor windpark De Gelderse Waard bestaat uit 4 windturbines. De totale jaarproductie wordt geschat op ruim 80 GWh. Op dit moment is er nog geen definitieve keuze gemaakt voor het type windturbines. Gezien de mogelijkheden van het gebied wordt gedacht aan een windturbine met onderstaande specificaties:

Diameter rotor: 150 meter
Tiphoogte: 239 meter
Vermogen per turbine: 5,7 MW

Aan welke (veiligheids)eisen moeten de windturbines voldoen?

Elk type windturbine moet een certificaat hebben, waaruit blijkt dat voldaan wordt aan de internationale ontwerpnorm voor windturbines (IEC 61400-1 norm voor onder meer de veiligheid van de windturbine). Onderdeel van de norm betreft het beoordelen of een windturbine bestand is tegen extreme weersomstandigheden (hoge windsnelheden, windstoten). De in te zetten windturbines zullen beschikken over een dergelijk certificaat.

Hoeveel elektriciteit kan door het windpark worden geproduceerd?

De verwachting is dat Windpark De Gelderse Waard jaarlijks zo’n 80 GWh kan produceren. Op jaarbasis is dit groene stroom voor het elektriciteitsgebruik van zo’n 30.000 huishoudens. De windturbines produceren 90-95% van de tijd elektriciteit. Wanneer windturbines in onderhoud zijn, het te weinig waait of een enkele keer wanneer het te hard stormt, dan wordt de windturbine automatisch stil gezet.

Wie is het bevoegd gezag?

Vanwege de omvang van het windpark valt de ruimtelijke besluitvorming en de vergunningen onder het gevoegd gezag van de provincie Brabant. Deze zal waarschijnlijk de bevoegdheid overdragen aan de Gemeente Heusden.

In hoeverre levert Windpark De Gelderse Waard een bijdrage aan haar omgeving?

Op dit moment staan we aan het begin van de planontwikkeling voor windpark De Gelderse Waard. In die ontwikkeling staan het betrekken van belangstellenden en de participatie met én door de directe omgeving in meedenken (procesparticipatie) en meedoen (projectparticipatie) voorop.

Meedenken (procesparticipatie)
RWE nodigt de omgeving en direct belanghebbenden van harte uit om mee te denken in het proces om samen tot vorm en inhoud wat betreft inrichting van het plan te komen.

Meedoen (projectparticipatie)
De omgeving van het toekomstige windpark kan meeprofiteren. RWE houdt onder meer rekening met:
-    Een grondvergoeding voor grondeigenaren in het project­gebied (ook voor grondeigenaren zonder een turbine op hun perceel);
-    Een vast bedrag voor bewoners in het projectgebied;
-    Het instellen van een omgevingsfonds voor de directe omgeving;
-   Het bieden van de mogelijkheid om mede-eigenaar te worden van het windpark voor inwoners van de gemeente Heusden om daarmee financieel rendement te behalen.
 

Hoe zit het met de lokale werkgelegenheid?

Het ontwikkelen, bouwen en exploiteren brengt lokale activiteit met zich mee. Waar mogelijk worden lokale partijen betrokken.

Gelden er voor windturbines geluidsnormen?

Windpark De Gelderse Waard zal net als alle windparken in Nederland moeten voldoen aan de normen voor geluid zoals die algemeen in Nederland gelden. Voor het windpark geldt een norm voor het gemiddelde geluidniveau over alle nachten in een jaar (gemiddeld niet hoger dan 41 dB,  Lnight nabij woningen) en een norm voor het gemiddelde geluidniveau over alle uren in een jaar (maximaal 47 dB Lden als gemiddeld geluidniveau over alle uren in het jaar) 

Het geluidsniveau is objectief vast te stellen in decibels. Voor geluidshinder is dat veel moeilijker te registeren. Wat voor de ene persoon hinderlijk is, merkt de andere niet of nauwelijks iets op.

Kunnen de windturbines van De Gelderse Waard slagschaduw veroorzaken?

Windturbines kunnen slagschaduw veroorzaken. Voor woningen in de omgeving is het hinderlijk als de schaduw bijvoorbeeld op de raam van de woning valt. Daarom is er landelijke regelgeving, die bewoners hiertegen beschermt. Dit betekent dat er per woning op jaarbasis maximaal 6 uur slagschaduw op de gevel mag plaatsvinden. Om aan deze strenge regel te voldoen, worden de windturbines voorzien van een stilstandsvoorziening. Een sensor op de turbine meet of de zon schijnt. Op vooraf geprogrammeerde tijdstippen, die zijn aangepast aan de stand van de zon, worden de windturbine stilgezet als de zon schijnt, waardoor er op dat moment geen slagschaduw zal zijn. Op deze manier wordt gegarandeerd dat aan de norm wordt voldaan en hinder wordt beperkt.  

Wat gebeurt er als een locatie niet meer wordt gebruikt?

Windenergie is omkeerbaar. Wanneer er over circa 25 jaar iets anders of beters wordt uitgevonden, is het mogelijk te besluiten om na afloop van de technische levensduur van de windturbines een locatie volledig te ontmantelen en terug te brengen in z’n oorspronkelijke staat. 

Hoeveel subsidie betaalt de overheid voor elektriciteit van de windturbines?

De kostprijs van windenergie is meestal hoger dan de prijs die ervoor wordt betaald op de energiemarkt. De overheid stelt subsidie beschikbaar om in dat geval het verschil te overbruggen. Zonder deze subsidie is het niet mogelijk te investeren in windturbines of in andere vormen van duurzame energie. Een subsidie op basis van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE) vult het verschil aan; voor een maximaal aantal kWh en een periode van maximaal 15 jaar. Door de dalende kostprijs van windenergie in de afgelopen jaren is de subsidiebehoefte sterk gedaald.

En als de elektriciteitsprijs op de energiemarkt verandert?

Dan verandert ook de subsidie. De subsidie dekt het verschil tussen kostprijs en marktprijs. De productiekosten van elektriciteit uit windenergie veranderen niet. Als de prijs van elektriciteit stijgt,  dan daalt dus de subsidie per kWh. Omgekeerd geldt ook dat als de energieprijs daalt de subsidie toeneemt. Daarvoor hanteert de overheid een maximum bedrag. Als de elektriciteitsprijs onder een bepaald bedrag daalt, verstrekt de overheid niet meer dan het maximum aan subsidie.

Is windenergie duurder dan andere vormen van duurzame energie?

Windenergie op land is op dit moment de goedkoopste vorm van duurzame energie. Voor zonne-energie en andere vormen van duurzame energie moet de overheid veel meer subsidie per kWh beschikbaar stellen om ook deze vormen rendabel te kunnen maken.


 

Websites voor meer informatie


www.windenergie.nl

Informatie van de overheid (Agentschap NL) over windenergie en gerelateerde regelgeving.

 

www.nwea.nl

Nederlandse Windenergie Associatie, de belangenbehartiger van windenergie in Nederland.


www.natuurenmilieu.nl

Veel gestelde vragen over wind op land van NGO Natuur & Milieu.